2013/12/18(Wed)

体操 呼吸法 笑う稽古 呼吸操練 とり舟 四方斬 クンバッハカ

五方向に転換

逆半身片手取 四足 斬

諸手取 呼吸法 一本目 二本目 三本目

肩取   入身投  小手返  一教  二教 裏  四方投  呼吸投

 

座技呼吸法 腰伸運動、背伸運動

呼吸合わせ