2013/6/10(Mon)

体操 呼吸法 呼吸操練 とり舟 四方斬 クンバッハカ 足捌き 六方向に転換 逆半身片手取 四足 諸手取 呼吸法 一本目 二本目 三本目    入身投 二体 小手返 二体 四方投 天秤投 座技呼吸法

2013/6/5(Wed)

体操 呼吸法 呼吸操練 とり舟 四方斬 クンバッハカ 逆半身片手取 四足 一教 継続 後両手取 呼吸投 二体  四方投  入身投 二体     腕絡 小手返 二体 天秤投 呼吸投 座技呼吸法